Organizator


AlaskaPartnerzy


AlphaSpirit
negroTeam
Łódzkie promuje
Everest
Biały Kieł
AzP

Regulamin

REGULAMIN

Dog Orient – Masyw Ślęży 2017

 

1. Cel imprezy
- Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa. 
- Promowanie regionalnych szlaków. 
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.


2. Organizator :

Klub Sportowy "Alaska"
ul. Wróblewskiego 90/92
94-103 Łódź
Tel. 579-55-11-88
kontakt@dogorient.pl


3. Partnerzy:

Alpha Spirit Polska

Portal „Aktywni z psami”


4. Termin i miejsce imprezy:

15.10.2017 – Przełęcz Tąpadła / Masyw Ślęży


5. Warunki uczestnictwa:

1) Uczestnikiem Dog Orient może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

a. Zarejestruje się na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:

- dokona zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej poświęconej imprezie (www.dogorient.pl)

- dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Rajdu.

b. Przejdzie weryfikację oraz odprawę weterynaryjną w dniu imprezy.

c. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje następującą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Dog Orient nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie jak i psa/psy z którymi startują. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń funkcyjnych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w rajdzie Dog Orient. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów rajdu Dog Orient zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)."

2) Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w Dog Orient posiadają:

- osoby, które ukończyły 18 lat;

- osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na oświadczeniu;

- osoby poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na oświadczeniu oraz pod stałą opieką podczas imprezy osoby powyżej 18 roku życia.

3) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych.

4) Do udziału w imprezie dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest młodszy bądź starszy może brać udział w imprezie po okazaniu przed startem przez jego opiekuna pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu. Wszystkie psy biorące udział w imprezie muszą być zdrowe i posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Podczas rajdu zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

5) Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę mapę otrzymaną od organizatora, telefon komórkowy, miskę oraz wodę dla psa. Ilość wody dla psa nie może być mniejsza niż 0,5l.

6) Zaleca się by uczestnicy posiadali pas biodrowy oraz linkę amortyzowaną, a psy szelki sportowe lub spacerowe. Dopuszcza się również start psa w obroży, a także prowadzenie go na zwykłej smyczy. Na życzenie uczestnika na miejscu imprezy możliwy będzie zakup niezbędnego sprzętu do startu.


6. Opłaty startowe:

- 39 zł – do dnia 3 października 2017

- 49 zł – od 4 do 10 października 2017

- 60 zł -  w biurze rajdu

a) Uczestnicy biorący udział w zawodach jako rodziny opłacają stawkę opłaty zależnie od ilości osób reprezentujących rodzinę

b) W kategorii par biorą udział zarówno osoby niespokrewnione jak i małżeństwa oraz związki partnerskie bez dziecka do lat 16 jak również młodzież powyżej 16 roku życia z osobą spokrewnioną. Płatności dokonuje się za obie osoby.

c) Wpłat prosimy dokonywać poprzez system płatności Przelewy24

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora w systemie płatności Przelewy24. Chęć otrzymania faktury za wpisowe należy zgłaszać na adres kontakt@dogorient.pl

d) Opłata startowa dokonana przez uczestnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy rezygnuje on ze startu.


7. Trasa:

Dla uczestników rajdu na Masywie Ślęży przygotowane zostały dwie trasy. Dla kategorii rodzinnej jest to trasa o długości 12 kilometrów, natomiast dla pozostałych kategorii długość trasy zależeć będzie od wyboru uczestników wariantu jej pokonania.

Najkrótszy wariant to trasa o długości 13 km, najdłuższy około 25 kilometrów.

Podane odległości dotyczą przejścia optymalnymi trasami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.


8. Zasady rozgrywania rajdu:
a) Na trasie zlokalizowane są punkty kontrolne (PK). Punktem kontrolnym jest miejsce oznaczone lampionem w kształcie prostokątu lub kwadratu albo drewniany stojak o wysokości ok. 1,5 metra, częściowo wkopany w podłoże. W przypadku oznaczenia PK lampionem uczestnicy potwierdzają na nim obecność poprzez użycie perforatora lub spisanie dwuliterowego kodu obecnego na miejscu punktu. W przypadku oznaczenia PK stojakiem uczestnicy potwierdzają na nim obecność poprzez użycie perforatora. Możliwe jest też wykorzystanie stałej infrastruktury jak tablice informacyjne. Każdy punkt określony jest na mapie liczbą porządkową. Punkty należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego chyba, że organizator podczas odprawy technicznej umożliwi zaliczanie punktów poprzez scorelauf. By zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć cztery punkty kontrolne;

b) Dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta startowa. Do potwierdzenia punktów kontrolnych na karcie startowej wymaga się użycia perforatora lub długopisu (mazaka) do wpisania kodu, hasła. Zgubienie karty wiąże się z niesklasyfikowaniem uczestnika w rajdzie;

c) Uczestników rajdu obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godziny od momentu startu rajdu. Spóźnienie karane jest utratą jednego zaliczonego punktu kontrolnego za każde rozpoczęte 5 minut;

d) O klasyfikacji końcowej rajdu decyduje w pierwszej kolejności liczba zaliczonych punktów kontrolnych (w limicie czasu), a następnie czas pokonania trasy;

e) Na niektórych punktach kontrolnych mogą być zlokalizowane zadania specjalne. Wykonywane ich nie jest obowiązkowe jednak udział w nich daje możliwość wygrania cennych nagród.

f) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń obsługi rajdu. Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków organizator może nałożyć karę w postaci upomnienia, kary czasowej lub dyskwalifikacji.

g) Do kategorii rodzinnej mogą zgłosić się członkowie rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. oraz osoby będące w związku partnerskim. Warunkiem klasyfikacji w tej kategorii jest udział dziecka do lat 16. W innym przypadku należy zgłosić się do kategorii par. Cała rodzina może startować z jednym lub max. 4 psami.


9. Świadczenia:

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

» kartę uczestnika, mapę; 
» ubezpieczanie NNW; 
» zaplecze sanitarne; 
» posiłek regeneracyjny po starcie; 
» opiekę weterynaryjną;
» zabezpieczenie medyczne;
» nagrody i puchary dla zwycięzców;
» upominki dla najlepszych podczas zadań specjalnych


10. Kategorie:

1) Podczas rajdu  uczestnicy klasyfikowani będą w jednej z czterech kategorii:

- kobiet;

- mężczyzn

- rodzin

- par


Informacje dodatkowe:
a) Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy na trasie poszkodowanym uczestnikom rajdu; 
b) Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego; 
c) Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras i szczególną troskę o środowisko naturalne; 
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej"; 
e) Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, a także używania przez zawodników urządzeń GPS do nawigacji; 
f) Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora; 
g) Spożywanie alkoholu na trasie przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją. Poruszanie się uczestnika rajdu z alkoholem w pobliżu startu/mety przed przybyciem ostatniego zawodnika będzie skutkowało upomnieniem, a następnie dyskwalifikacją, nawet jeżeli uczestnik rajdu ukończył start.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).

 

Regulamin stworzony w dniu 31.03.2017 na podstawie własnych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego regulaminu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Eko-Planeta Mariusz Kostrzewa z siedzibą w Łodzi zabronione.

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu

 

1. Warunki uczestnictwa

- Podczas jesiennej edycji Dog Orient 2017 zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski drużyn. Za reprezentanta drużyny traktuję się osobę, rodzinę lub parę, która podczas rejestracji poda jej nazwę.

- Za drużynę uważa się formalnie działające stowarzyszenie, fundacje, klub jak i nieformalne grupy znajomych, przyjaciół.

- Każda osoba, rodzina lub para podająca się za członka drużyny zbiera punkty do puli swojej drużyny.

- Za drużynę uważa się przynajmniej dwóch uczestników edycji Dog Orient - Masyw Ślęży. Nie ma ograniczenia maksymalnej ilości uczestników reprezentujących jedną drużynę.

- Do łącznej puli punktów zliczane będą wyniki maksymalnie 8 najlepszych reprezentantów drużyny.

- Całą rodzinę oraz parę osób uważa się jako jednego reprezentanta drużyny.


2. Punktacja. :

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu punktowane będą według następującej tabeli:

1 miejsce w kategorii (kobiet, mężczyzn, par, rodzin) - 100 pkt.

2 miejsce w kat. - 80 pkt.

3 miejsce w kat. - 60 pkt

4 miejsce w kat. - 50 pkt

5 miejsce w kat. - 45 pkt

6 miejsce w kat. - 44 pkt

Każde kolejne miejsce 1 punkt mniej.

W przypadku drużyn, które będą posiadały tą samą liczbą punktów, o kolejności decydować będzie wyższe miejsce najlepszego członka drużyny.

 

3. Nagrody:

W ramach przeprowadzonych Mistrzostw wyłonione zostaną trzy najlepsze drużyny, które otrzymają tytuły:

1. Drużynowego Mistrza Polski w Dogtrekkingu

2. Drużynowego Vice Mistrza Polski w Dogtrekkingu

3. Drużynowego 2 -go Vice Mistrza Polski w Dogtrekkingu


Dla najlepszych ośmiu członków drużyn, kóre staną na podium przewidziane są medale oraz nagrody.